Add this page to:

همچنان در بازداشت!

در حالی که با گذشت بیش از 59 روز از بازداشت آقای کامرانی، هنوز علت بازداشت و حتی وضعیت روحی و جسمی ایشان برای خانواده اش و حرکت ملی آذربایجان و فعالین حقوق بشر معلوم نیست، بازداشت بی رویه و بدون علت ایشان ادامه دارد و این در حالی است که روز 27 مهر ماه(27/07/1386) مهلت قرار بازداشت ایشان تمام خواهد شد و خانواده آقای کامرانی نگران وضعیت آقای کامرانی هستند و هنوز معلوم نیست که آقای کامرانی آزاد خواهند شد یا اینکه قرار بازداشتشان باز تمدید خواهد شد.
هنوز معلوم نیست که مسئولیت این بازداشت های بی رویه بر عهده کی یا کدام سازمان یا ارگان است.

تاریخ ارسال خبر: 23/07/1386