Add this page to:

بیانیه ( آداپ)، و بازداشتهای گسترده همزمان با دومين سالگرد اعتراضات خرداد 85

صدای آمریکا - برنامه زنان - حسن زارع زاده اردشیر - پنج‌شنبه ۲ خرداد ۱٣٨۷ - ۲۲ می ۲۰۰٨