Add this page to:

صدای آمریکا: وضعیت زندانیان سیاسی آذربایجان و مرگ فرهاد محسنی،در بازداشتگاه وزارت اطلاعات

صدای آمریکا،برنامه شباهنگ،حسن زارع زاده اردشیر،یکشنبه ۲۶خرداد ۱٣٨۷ - ۱۵ ژوئن ۲۰۰٨