Add this page to:

بیانیه ی کانون نویسندگان ایران درباره ی رخدادهای اخیر

چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱٣٨۷ - ۱۱ ژوئن ۲۰۰٨

بیست و هفت سال از شکنجه و اعدام سعید سلطان پور، عضو برجسته و فعال کانون نویسندگان ایران، و از نخستین قربانیان دهه ی شصت می گذرد. گرچه کشتار دهه ی شصت هم چنان نقطه ی اوج سرکوب در سه دهه ی اخیر است، امواج سرکوب، دستگیری، صدور احکام زندان برای فعالان عرصه های مختلف اجتماعی، از نویسندگان و دانش جویان تا کارگران، زنان و دیگر فعالان اجتماعی فروکش نکرده است. بیش از یک ماه از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپّه می گذرد. در این مدت، کارگران این کارخانه در معرض انواع ضرب و شتم و دستگیری بوده اند. صدها نفر از دانش جویانِ دانشگاه تربیت معلم کرج در اعتراض به انواع فشار و ستم اعتصاب غذا کردند که این اقدامِ حق طلبانه با حمایت دانش جویانِ دیگر روبه رو شد و روز گذشته با تحقق تمام خواسته های دانش جویان پایان یافت. برای چند تن از فعالان جنبش زنان و نیز فعالان اجتماعی در آذربایجان احکام سنگین زندان صادر شده است.

ما با پابندی به منشور کانون نویسندگان ایران، مبنی بر آزادی بیان، اندیشه و مبارزه با سانسور، ضمن محکوم کردن این سرکوب ها، دستگیری ها و احکام زندان از مبارزات کارگران، دانش جویان، زنان و فعالان اجتماعی دیگر پیگیرانه حمایت می کنیم و پیروزی های به دست آمده در برخی از این عرصه ها را به آنان شادباش می گوییم.

۲۱خرداد ۱٣٨۷
کانون نویسندگان ایران